KODEX REDAKCE

Kodex redaktora

 1. Redaktor je plně odpovědný za veškeré své články a jiné činnosti, které vyprodukoval v rámci redakce CZECHMAG.
 2. Redaktor je povinen se při výkonu své činnosti řídit zákony a předpisy České republiky nebo země, ve které se právě nachází. V České republice zejména zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, dále zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a č. 46/2000 Sb. – tiskový zákon. Redaktor přebírá veškerou zodpovědnost za porušení zákona ve svých článcích i jiných činnostech.
 3. Redaktor se zavazuje psát zcela nezávisle a dodržovat tak svobody tisku chráněné zákonem.
 4. Pokud ve svých autorských článcích redaktor uvádí své vlastní dojmy a názory, musí být jasně rozeznatelné od faktů.
 5. Redaktor nesmí zkreslovat informace.
 6. Redaktor vždy dostatečně uvede zdroje, ze kterých čerpal.
 7. Plagiátorství je zakázáno.
 8. Redaktor vždy jedná a vystupuje tak, aby reprezentoval a nepoškodil dobré jméno redakce CZECHMAG.

Kodex fotografa

 1. Fotograf se při výkonu své činnosti musí řídit zákony a předpisy České republiky nebo země, ve které se právě nachází. V České republice zejména zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a č. 46/2000 Sb. – tiskový zákon. Fotograf přebírá veškerou zodpovědnost za porušení zákona na svých fotografiích i jiných činnostech, které vyprodukoval v rámci redakce CZECHMAG.
 2. Plagiátorství je zakázáno.
 3. Fotograf vždy jedná a vystupuje tak, aby reprezentoval a nepoškodil dobré jméno redakce CZECHMAG.

Obecný kodex redakce

 1. V případě kontaktování osob mimo redakci, ať už jakoukoliv cestou, za účelem tvorby článku nebo fotografie je redaktor či fotograf povinnen adresáta informovat o tom, že je členem redakce CZECHMAG a že poskytnuté informace mohou být použity právě za účelem tvorby článku.
 2. Členové redakce se vždy drží zásad slušného chování a jednají profesionálně jak mezi sebou, tak mimo redakci.
 3. Redaktoři a fotografové CZECHMAG jsou povinni dodržovat všechny výše uvedené body. Pokud je nedodrží, jejich dílo nemusí být zveřejněno nebo mohou být vyloučeni z redakce.